შესრულებული ვალდებულებები:
6 / 43
43-დან შესრულებულია 6
ნაწილობრივ შესრულებული ვალდებულებები:
8 / 43
43-დან ნაწილობრივ შესრულებულია 6
გაზიარება:
Prev
ღია პარლამენტის ღონისძიებები
ღია პარლამენტის ღონისძიებები ღია პარლამენტის ღონისძიებები
1 / 8
8-დან შესრულებულია 1
0 / 8
8-დან ნაწილობრივ შესრულებულია 0
მოქალაქეთა ჩართულობა
შესრულების პროცესშია
პეტიციის წარდგენის ელექტრონული სისტემის დანერგვა პეტიციის წარდგენის ელექტრონული სისტემის დანერგვა
შესრულების პროცესშია
საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა.
შესრულების პროცესშია
საქართველოს პარლამენტისთვის საკანონმდებლო წინადადებისა და საკანონმდებლო ინიციატივის ელექტრონული სახით წარდგენის და მოქალაქეთა მხრიდან მხარდაჭერის მექანიზმის დანერგვა პარლამენტის ვებგვერდის მეშვეობით საქართველოს პარლამენტისთვის საკანონმდებლო წინადადებისა და საკანონმდებლო ინიციატივის ელექტრონული სახით წარდგენის და მოქალაქეთა მხრიდან მხარდაჭერის მექანიზმის დანერგვა პარლამენტის ვებგვერდის მეშვეობით
შესრულების პროცესშია
კანონშემოქმედებით პროცესში საჯარო კონსულტაციის ჩატარების წესისა და ფორმების შემუშავება და მიღება კანონშემოქმედებით პროცესში საჯარო კონსულტაციის ჩატარების წესისა და ფორმების შემუშავება და მიღება
შესრულების პროცესშია
სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისთვის პარლამენტის შენობის ადაპტირება და პარლამენტის მიერ მოქალაქეებისთვის გაწეული სერვისების ხელმისაწვდომობა სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისთვის სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისთვის პარლამენტის შენობის ადაპტირება და პარლამენტის მიერ მოქალაქეებისთვის გაწეული სერვისების ხელმისაწვდომობა სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისთვის
შესრულების პროცესშია
ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება
შესრულებულია
პარლამენტის შენობაში მოქალაქეთა შესვლის პროცედურებს გამარტივება პარლამენტის შენობაში მოქალაქეთა შესვლის პროცედურებს გამარტივება
შესრულების პროცესშია
„საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების სახელმწიფო კონცეფციის“ შემუშავება და მიღება „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების სახელმწიფო კონცეფციის“ შემუშავება და მიღება
0 / 8
8-დან შესრულებულია 0
0 / 8
8-დან ნაწილობრივ შესრულებულია 0
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა
შესრულების პროცესშია
პარლამენტის ვებგვერდზე პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის გაფართოება პარლამენტის ვებგვერდზე პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის გაფართოება
შესრულების პროცესშია
კანონპროექტის განხილვისას, პირველად ტექსტში შეტანილი ცვლილებების ხილვად ფორმატში ასახვა და მათი დროული გამოქვეყნება პარლამენტის ვებგვერდზე კანონპროექტის განხილვისას, პირველად ტექსტში შეტანილი ცვლილებების ხილვად ფორმატში ასახვა და მათი დროული გამოქვეყნება პარლამენტის ვებგვერდზე
შესრულების პროცესშია
საქართველოს პარლამენტის მიერ ანგარიშის მოსმენისა და საქართველოს პარლამენტის მიერ ასარჩევი პირების საკომიტეტო მოსმენის თაობაზე ინფორმაციის ვებგვერდზე დროულად განთავსება, შესაბამისი კომიტეტის სხდომის ვიდეო ოქმის მომზადება და გამოქვეყნება. საქართველოს პარლამენტის მიერ ანგარიშის მოსმენისა და საქართველოს პარლამენტის მიერ ასარჩევი პირების საკომიტეტო მოსმენის თაობაზე ინფორმაციის ვებგვერდზე დროულად განთავსება, შესაბამისი კომიტეტის სხდომის ვიდეო ოქმის მომზადება და გამოქვეყნება.
შესრულების პროცესშია
მაჟორიტარი დეპუტატების საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნება პარლამენტის ვებგვერდზე. მაჟორიტარი დეპუტატების საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნება პარლამენტის ვებგვერდზე.
შესრულების პროცესშია
პარლამენტის კომიტეტების მიერ ერთი ან ორ წლიანი სამოქმედო გეგმების მომზადება და გასაჯაროება ყოველი წლის დასაწყისში პარლამენტის კომიტეტების მიერ ერთი ან ორ წლიანი სამოქმედო გეგმების მომზადება და გასაჯაროება ყოველი წლის დასაწყისში
შესრულების პროცესშია
პარლამენტის საქმიანობის ყოველწლიური ანგარიშის შემუშავება და ელექტრონულად განთავსება პარლამენტის საქმიანობის ყოველწლიური ანგარიშის შემუშავება და ელექტრონულად განთავსება
შესრულების პროცესშია
საქართველოს პარლამენტის თვითშეფასების ინსტრუმენტის დანერგვა საქართველოს პარლამენტის თვითშეფასების ინსტრუმენტის დანერგვა
შესრულების პროცესშია
საქართველოს პარლამენტის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ყოველწლიური შეხვედრის ინსტიტუციონალიზაცია საქართველოს პარლამენტის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ყოველწლიური შეხვედრის ინსტიტუციონალიზაცია
0 / 6
6-დან შესრულებულია 0
0 / 6
6-დან ნაწილობრივ შესრულებულია 0
ანგარიშვალდებულება
შესრულების პროცესშია
მთავრობის მიერ ღია და გამჭვირვალე მმართველობა საქართველოს პარტნიორობის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის ზედამხედველობა/მონიტორინგი მთავრობის მიერ ღია და გამჭვირვალე მმართველობა საქართველოს პარტნიორობის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის ზედამხედველობა/მონიტორინგი
შესრულების პროცესშია
საჯარო ინფორმაციის ანგარიშების (ე.წ. „10 დეკემბრის ანგარიშების“) მონიტორინგის სისტემის შემუშავება საჯარო ინფორმაციის ანგარიშების (ე.წ. „10 დეკემბრის ანგარიშების“) მონიტორინგის სისტემის შემუშავება
შესრულების პროცესშია
საგამოძიებო და სხვა დროებითი კომისიების საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდა საგამოძიებო და სხვა დროებითი კომისიების საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდა
შესრულების პროცესშია
განმარტებითი ბარათის შინაარსობრივი მხარის გაუმჯობესება განმარტებითი ბარათის შინაარსობრივი მხარის გაუმჯობესება
შესრულების პროცესშია
კომიტეტის სხდომის დღის წესრიგში ცვლილებების შეტანის დასაბუთების ვალდებულების განსაზღვრა და კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვის რეგულირების დახვეწა კომიტეტის სხდომის დღის წესრიგში ცვლილებების შეტანის დასაბუთების ვალდებულების განსაზღვრა და კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვის რეგულირების დახვეწა
შესრულების პროცესშია
საქართველოს პარლამენტის წევრთა ეთიკის კოდექსის შემუშავება საქართველოს პარლამენტის წევრთა ეთიკის კოდექსის შემუშავება
0 / 3
3-დან შესრულებულია 0
0 / 3
3-დან ნაწილობრივ შესრულებულია 0
ტექნოლოგიები და ინოვაცია
შესრულების პროცესშია
კენჭისყრის შედეგების მონაცემთა ბაზის სრულყოფა კენჭისყრის შედეგების მონაცემთა ბაზის სრულყოფა
შესრულების პროცესშია
საჯარო ინფორმაციის მოდულის შექმნა და პარლამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებით ინფორმაციაზე წვდომის გამარტივება (მათ შორის დოკუმენტების ადვილად დასამუშავებელ ფორმატში განთავსება) საჯარო ინფორმაციის მოდულის შექმნა და პარლამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებით ინფორმაციაზე წვდომის გამარტივება (მათ შორის დოკუმენტების ადვილად დასამუშავებელ ფორმატში განთავსება)
შესრულების პროცესშია
პარლამენტის ვებგვერდის რესტრუქტურიზაცია პარლამენტის ვებგვერდის რესტრუქტურიზაცია
2015-2016 სამოქმედო გეგმა
ნაწილობრივ შესრულებულია
კანონპროექტებზე კომენტარის (ელექტრონულად და/ან წერილობით) დატოვების შესაძლებლობა კანონპროექტებზე კომენტარის (ელექტრონულად და/ან წერილობით) დატოვების შესაძლებლობა
ნაწილობრივ შესრულებულია
საქართველოს პარლამენტისთვის საკანონმდებლო წინადადებისა და საკანონმდებლო ინიციატივის ელექტრონული სახით წარდგენის და მოქალაქეთა მხრიდან მხარდაჭერის მექანიზმის დანერგვა პარლამენტის ვებგვერდის მეშვეობით საქართველოს პარლამენტისთვის საკანონმდებლო წინადადებისა და საკანონმდებლო ინიციატივის ელექტრონული სახით წარდგენის და მოქალაქეთა მხრიდან მხარდაჭერის მექანიზმის დანერგვა პარლამენტის ვებგვერდის მეშვეობით
შესრულებულია
ფიზიკური დასწრების უზრუნველყოფა ფიზიკური დასწრების უზრუნველყოფა
დაგვიანებულია
მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა საკანონმდებლო პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა საკანონმდებლო პროცესში
დაგვიანებულია
დღის წესრიგში ცვლილებების შეტანის დასაბუთების ვალდებულების განსაზღვრა დღის წესრიგში ცვლილებების შეტანის დასაბუთების ვალდებულების განსაზღვრა
შესრულებულია
საზოგადოებრივი განათლებისა და ცნობიერების ამაღლება საქართველოს პარლამენტის საქმიანობაზე, მის როლსა და მისიაზე; პარლამენტის ინსტიტუციონალური იმიჯისა და როლის გაძლიერება საზოგადოებრივი განათლებისა და ცნობიერების ამაღლება საქართველოს პარლამენტის საქმიანობაზე, მის როლსა და მისიაზე; პარლამენტის ინსტიტუციონალური იმიჯისა და როლის გაძლიერება
შესრულებულია
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის საპარლამენტო ინფორმაციაზე წვდომის გამარტივება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის საპარლამენტო ინფორმაციაზე წვდომის გამარტივება
დაგვიანებულია
საპარლამენტო კომიტეტების წლიური ანგარიშებისა და დასკვნების პროაქტიული გამოქვეყნება საპარლამენტო კომიტეტების წლიური ანგარიშებისა და დასკვნების პროაქტიული გამოქვეყნება
ნაწილობრივ შესრულებულია
კანონშემოქმედებით პროცესში კონსულტაციების ჩატარების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება და მიღება კანონშემოქმედებით პროცესში კონსულტაციების ჩატარების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება და მიღება
ნაწილობრივ შესრულებულია
კანონპროექტის განხილვისას, პირველად ტექსტში შეტანილი ცვლილებების ხილვად ფორმატში ასახვა და მათი დროული გამოქვეყნება საკანონმდებლო ორგანოს ვებგვერდზე კანონპროექტის განხილვისას, პირველად ტექსტში შეტანილი ცვლილებების ხილვად ფორმატში ასახვა და მათი დროული გამოქვეყნება საკანონმდებლო ორგანოს ვებგვერდზე
ნაწილობრივ შესრულებულია
პარლამენტის მიერ პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის განახლება პარლამენტის მიერ პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის განახლება
დაგვიანებულია
პარლამენტის ვებგვერდზე დოკუმენტების ადვილად დასამუშავებელ ფორმატში განთავსება პარლამენტის ვებგვერდზე დოკუმენტების ადვილად დასამუშავებელ ფორმატში განთავსება
ნაწილობრივ შესრულებულია
განმარტებითი ბარათის შინაარსობრივი მხარის გაუმჯობესება განმარტებითი ბარათის შინაარსობრივი მხარის გაუმჯობესება
დაგვიანებულია
ახალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციური მიდგომების დანერგვა; ახალგაზრდების, ეთნიკური უმცირესობებისა და სხვა ინტერეს-ჯგუფების საპარლამენტო საქმიანობაში ჩართულობის გაზრდა; საზოგადოებასთან ორმხრივი კომუნიკაციის გაძლიერება ახალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციური მიდგომების დანერგვა; ახალგაზრდების, ეთნიკური უმცირესობებისა და სხვა ინტერეს-ჯგუფების საპარლამენტო საქმიანობაში ჩართულობის გაზრდა; საზოგადოებასთან ორმხრივი კომუნიკაციის გაძლიერება
შესრულებულია
ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს შექმნა ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს შექმნა
შესრულებულია
საქართველოს პარლამენტის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ყოველწლიური შეხვედრის ორგანიზება საქართველოს პარლამენტის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ყოველწლიური შეხვედრის ორგანიზება
ნაწილობრივ შესრულებულია
„საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების სახელმწიფო კონცეფციის“ შემუშავება და მიღება. „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების სახელმწიფო კონცეფციის“ შემუშავება და მიღება.
ნაწილობრივ შესრულებულია
საქართველოს პარლამენტის წევრთა ეთიკის კოდექსის შემუშავება საქართველოს პარლამენტის წევრთა ეთიკის კოდექსის შემუშავება
Next
იანვარი, 2015
თებერვალი, 2015
მარტი, 2015
აპრილი, 2015
მაისი, 2015
ივნისი, 2015
ივლისი, 2015
აგვისტო, 2015
სექტემბერი, 2015
ოქტომბერი, 2015
ნოემბერი, 2015
დეკემბერი, 2015
იანვარი, 2016
თებერვალი, 2016
მარტი, 2016
აპრილი, 2016
მაისი, 2016
ივნისი, 2016
ივლისი, 2016
აგვისტო, 2016
სექტემბერი, 2016
ოქტომბერი, 2016
ნოემბერი, 2016
დეკემბერი, 2016
იანვარი, 2017
თებერვალი, 2017
მარტი, 2017
აპრილი, 2017
მაისი, 2017
ივნისი, 2017
ივლისი, 2017
აგვისტო, 2017
სექტემბერი, 2017
ოქტომბერი, 2017
ნოემბერი, 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
სამუშაო შეხვედრა ნოემბერი 27, 2017

მუდმივმოქმედი საბჭოსა და საკონსულტაციო ჯგუფის შეხვედრა ეთიკის კოდექსთან დაკავშირებით

მუდმივმოქმედი საბჭოსა და საკონსულტაციო ჯგუფის შეხვედრა ეთიკის კოდექსთან დაკავშირებით
სამუშაო შეხვედრა ნოემბერი 13, 2017

ვებგვერდის რესტრუქტურიზაციის ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა

სამუშაო შეხვდრის მიზნები:ვებგვერდის კონცეფციის შუალედური პროდუქტის მონაწილეებისთვის გაცნობამონაწილეების ჩართულობით ვებგვერდის კონცეფციის და არქიტექტურის დახვეწაკონცეფციის შემუშავების შემდგომ ნაბიჯებზე შეთანხმება.
დეკემბერი, 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
საკანონმდებლო პროცესი დეკემბერი 18, 2017

ბიუროზე დარეგისტრირება

ბიუროზე დარეგისტრირდა პარლამენტის წევრების: ი. ფრუიძე, თ. ჩუგოშვილი, გ. კახიანი, კ. კუჭავა, გ. მაღრაძე, ე. ბესელია ინციიატივა პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის შესახებ (ავტორი:პარლამენტის ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო და მასთან არსებული საკონსულტაციო ჯგუფი)
საკანონმდებლო პროცესი დეკემბერი 18, 2017

ბიუროზე დარეგისტრირება

ბიუროზე დარეგისტრირდა პარლამენტის წევრების: ი. ფრუიძე, თ. ჩუგოშვილი, გ. კახიანი, კ. კუჭავა, გ. მაღრაძე, ე. ბესელია ინციიატივა პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის შესახებ (ავტორი:პარლამენტის ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო და მასთან არსებული საკონსულტაციო ჯგუფი)
საკანონმდებლო პროცესი დეკემბერი 18, 2017

ბიუროზე დარეგისტრირდა

ბიუროზე დარეგისტრირდა პარლამენტის წევრების: ი. ფრუიძე, თ. ჩუგოშვილი, გ. კახიანი, კ. კუჭავა, გ. მაღრაძე, ე. ბესელია ინციიატივა პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის შესახებ (ავტორი:პარლამენტის ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო და მასთან არსებული საკონსულტაციო ჯგუფი)